Zasady uczestnictwa w zajęciach jeździeckich w stajni Koński Park

 

 • Przed uczestnictwem w zajęciach jeździeckich oraz poruszaniem się po terenie Stajni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Przebywanie na terenie stajni oraz uczestnictwo w zajęciach uznaje się za zapoznanie z treścią Regulaminu i jego akceptację, w szczególności w zakresie zobowiązania każdej osoby znajdującej się na terenie Stajni do przestrzegania określonych niniejszym Regulaminem zasad bezpieczeństwa, uczestnictwa w jazdach i innych zajęciach, prawidłowej eksploatacji Stajni oraz znajdujących się na jej terenie urządzeń i sprzętu.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stajni wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów prawnych) lub za ich wiedzą i zgodą wyrażoną na piśmie na wzorcu udostępnionym przez Stajnię lub w dokumencie o treści zaakceptowanej przez Instruktora. Z uwzględnieniem zdania wcześniejszego, za wyrażenie zgody na uczestnictwo uznaje się także wykupienie jazdy dla nieletniego. Opiekun sprawuje pieczę nad podopiecznym oraz odpowiada za jego bezpieczeństwo i ewentualne wyrządzone szkody.
 • Postanowienia Regulaminu odnoszące się do koni stosuje się odpowiednio wobec kuców, źrebiąt i innych zwierząt z rodziny koniowatych, znajdujących się na terenie Stajni.

 

 1. Zasady bezpieczeństwa

 

 • Na terenie Stajni należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez Instruktorów. Zasada ta znajduje zastosowanie również podczas zorganizowanych jazd i wydarzeń odbywających się za terenem Stajni.
 • Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z wyposażenia jeździeckiego należy w pierwszej kolejności zgłaszać Instruktorowi. Samodzielna obsługa oporządzenia i innych specjalistycznych elementów oraz narzędzi jeździeckich jest możliwa wyłącznie za wiedzą i zgodą Instruktora.
 • Jeździectwo jest sportem o podwyższonym stopniu ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu i życiu. Każda osoba decydująca się na uczestnictwo w zajęciach akceptuje to ryzyko i się na nie godzi.
 • W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe o dobrym samopoczuciu i w pełni sił. Uczestnik przystępując do zajęć jednocześnie oświadcza, że stanem zdrowia spełnia powyższe wymagania. Zasada ta nie dotyczy Uczestników zajęć hipoterapii z tym zastrzeżeniem, że osoba taka lub jej opiekun zobowiązany jest do poinformowania Instruktora o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i przebieg zajęć.
 • Wszystkie konie znajdujące się na terenie Stajni, za wyjątkiem źrebiąt, są przystosowane do jazdy i kontaktu z człowiekiem. Niemniej należy zawsze zachować szczególną ostrożność w kontakcie z koniem, w szczególności nie należy podchodzić do niego od tyłu, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie podnosić głosu w jego bezpośredniej bliskości oraz nie podejmować innych działań mogących go przestraszyć lub spłoszyć.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW. Zaleca się ponadto wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej związanej z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych, np. ubezpieczenia Polish Prestige.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich są zobowiązane do noszenia na głowie kasku (toczka) z trzypunktowym zapięciem w czasie przygotowywania do jazd (oporządzania konia), w trakcie jazd oraz bezpośrednio po ich zakończeniu (w czasie prowadzenia konia do boksu lub innego wyznaczonego przez Instruktora miejsca, zdejmowania oporządzenia oraz czyszczenia/mycia konia). Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia kasku (toczka) na miejscu.
 • Na terenie Stajni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i przyjmowania innych używek.
 • Wszelkie zauważone usterki lub nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać Instruktorowi.
 • Teren Stajni objęty jest stałym monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na jej obszarze.

 

 1. Zasady porządkowe

 

 • Każda osoba przebywająca na terenie Stajni obowiązana jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku i czystości, w szczególności do usuwania nieczystości w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Uczestnik zajęć obowiązany jest do każdorazowego zamykania drzwi wszystkich pomieszczeń i wyłączaniu światłą po ich opuszczeniu (m.in. siodlarni, łazienki, boksów, lonżownika, parodosów) – z wyłączeniem drzwi do stajni.
 • Zobowiązuje się Uczestnika zajęć do należytego dbania o udostępnionego mu do jazdy konia oraz powierzony na czas zajęć sprzęt, będący na wyposażeniu Stajni. Uczestnik jazdy odpowiada za wyrządzone szkody na zasadzie winy, w granicach swojego działania lub zaniechania.
 • Powierzonego na czas zajęć konia należy uposażyć zgodnie z przypisanym do niego imiennie wyposażeniem jeździeckim, chyba że Instruktor wskaże inny sprzęt.
 • Osiodłanego konia nie należy pozostawiać bez nadzoru. W przypadku konieczność oddalenia się należy uprzednio zapewnić koniowi nadzór innej osoby.
 • Po zakończonej jeździe i rozsiodłaniu konia Uczestnik zobowiązany jest do doprowadzenia sprzętu jeździeckiego do czystości i porządku, w szczególności do umycia ochraniaczy i wędzidła oraz zabezpieczenia ogłowia, a także ułożenia siodła wraz z popręgiem i czapragami na oznaczone imiennie miejsce w siodlarni. W przypadku takiej potrzeby, pomocy Uczestnikowi udzieli Instruktor lub osoba przez niego wyznaczona.
 • Na terenie Stajni obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Wyjątkowo, za wyraźną zgodą Instruktora, możliwe jest wprowadzenie nieagresywnego psa na smyczy, przy czym osoba sprawująca nad nim opiekę zobowiązana jest do jego stałego pilnowania, w szczególności w zakresie zapobieżenia spłoszeniu koni oraz kontroli czynności fizjologicznych zwierzęcia przez korzystanie z miejsc do tego wyznaczonych.
 • Dokarmianie koni oraz wchodzenie do boksów wymaga uprzedniego uzyskania zgody pracownika Stajni.
 • Samochody i inne pojazdy należy parkować w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Przebywanie na terenie Stajni jest możliwe od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem środy) w godzinach 08:00 -21-00 (z wyłączeniem godzin 11:00 - 14.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 08:00 - 18:00.
 • Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu i nie stosujące się do poleceń Instruktora, w szczególności przez stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych, mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Stajni.

 

 1. Zasady organizacji jazd i innych zajeć

 

 • W ramach usług świadczonych przez Stajnię istnieje możliwość uczestnictwa w:
  • zajęciach jeździeckich (jazdach): indywidualnych, grupowych, karnetowych i voucherowych, w ramach których możliwa jest nauka jazdy konnej od podstaw, doskonalenie umiejętności jeździeckich, odbycie treningów skokowych, wyjazdów w teren i rajdów.
  • oprowadzankach na kucach i koniach;
  • przejażdżkach bryczką;
  • zawodach wewnątrzstajennych;
  • grach i konkursach tematycznych dla dzieci;
 • Zajęcia jeździeckie (jazdy) i inne zajęcia organizowane na terenie Stajni (wskazane w ppkt 4.1.2.-4.1.6 Regulaminu) prowadzone są przez Instruktorów.
 • Konia do jazdy w dniu zajęć przydziela Instruktor.
 • Wejście na teren padoku, hali, ujeżdżalni lub innego miejsca przeznaczonego do prowadzenia jazd, przebywania koni lub pomieszczenia służącego składowaniu sprzętu jeździeckiego wymaga uzyskania zgody Instruktora. Zasada ta dotyczy również wsiadania na konia w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Jazdy nie odbywają się w środy, dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wigilię.
 • W uzasadnionych przypadkach, Stajnia zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy lub innych zajęć. W takim przypadku pracownik Stajni poinformuje o tym fakcie Uczestników:
 • W przypadku jazd i innych zajęć, w ramach których Uczestnik dokonuje zapisu – drogą telefoniczną lub inną przyjętą metodą komunikacji;
 • W pozostałych przypadkach – za pośrednictwem profilu Facebook Stajni lub inną przyjętą metodą komunikacji.
 • Uczestnik zajęć jeździeckich organizuje ubiór jeździecki we własnym zakresie, z zastrzeżeniem wskazanej w pkt 2.7 Regulaminu możliwości wypożyczenia kasku (toczka). W szczególności zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej i płaskiej podeszwie oraz wygodnych, niekrępujących ruchów kurtek i odpornych na ścieranie spodni. Stajnia nie odpowiada za uszkodzenia prywatnej odzieży i sprzętu jeździeckiego, wynikających z ich wykorzystania w ramach organizowanych jazd i innych zajęć.
 • Jakiekolwiek zauważone otarcia, rany i inne zmiany w wyglądzie czy zachowaniu konia należy bezzwłocznie zgłaszać Instruktorowi.
 • Organizacja i przebieg zajęć mają na celu nie tylko podniesienie umiejętności jeździeckich Uczestnika, ale również naukę prawidłowego korzystania z oporządzania jeździeckiego i wykształcenia w Uczestniku podstawowych zasad opieki nad koniem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych jazd i innych zajęć można uzyskać na stronie internetowej Stajni konskipark.pl, profilu Facebook Stajni lub bezpośrednio u Instruktora.
 • Zajęcia jeździeckie (jazdy) trwają 60 minut. Uczestnicy potrafiący samodzielnie przygotować konia do jazdy mają możliwość przybycia na miejsce 20 minut przed umówioną godziną zajęć celem własnoręcznego oporządzenia konia. W pozostałych przypadkach oporządzenie konia następuje przy wsparciu Instruktora, przy czym czynności te wliczają się w czas trwania zajęć jeździeckich.
 • Treningi skokowe osób niepełnoletnich odbywają się wyłącznie w jeździeckich kamizelkach asekuracyjnych, które Uczestnik zobowiązany jest posiadać we własnym zakresie.
 • Zajęcia karnetowe odbywają się, co do zasady, co najmniej raz w tygodniu o stałej, z góry ustalonej porze tj. tego samego dnia tygodnia o tej samej godzinie. Uczestnik może ustalić z Instruktorem odmienne zasady korzystania z karnetu, z zastrzeżeniem pkt 4.5. Regulaminu.
 • Uczestnik zajęć karnetowych obowiązany jest do każdorazowego posiadania przy sobie wykupionego karnetu, który otrzyma przed rozpoczęciem pierwszych wykupionych zajęć karnetowych. Każde wykupione zajęcia zostaną potwierdzone przez przybicie pieczątki na karnecie.
 • Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć danego okresu karnetowego należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu lub opłacić karnet na miejscu.
 • Zajęcia karnetowe obejmują skoki do wysokości 40 cm.
 • Cennik usług świadczonych przez Stajnię dostępny jest na stronie internetowej Stajni – konskipark.pl.
 • Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4.23 oraz dalszych, płatności za zajęcia odbywają się z góry przed ich rozpoczęciem przelewem bankowym na konto wskazane na stronie internetowej Stajni konskipark.pl lub, po uprzednim uzgodnieniu z Instruktorem podczas zapisu na zajęcia, bezpośrednio po ich zakończeniu

 

 • .
 • Istnieje możliwość odwołania zajęć karnetowych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem uiszczenia z tego tytułu opłaty w wysokości 30 zł.
 • W przypadku skutecznego odwołania zajęć karnetowych, Uczestnik może je odrobić w indywidualnie ustalonym terminie w przeciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym miały się one odbyć. W sytuacji braku możliwości dopasowania dogodnego terminu na wskazanych warunkach, zajęcia przepadają. Zajęć do odrobienia nie można odliczyć od karnetu zakupionego na kolejny miesiąc.

Istnieje możliwość odwołania zajęć voucherowych, jednakże nie później niż na 48 (czterdzieści osiem) godzin przed ustaloną godziną ich rozpoczęcia. Zajęcia te przepadają ponadto w sytuacji nie stawienia się Uczestnika w umówionym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć voucherowych znajdują się na voucherze.

 

 1. Inne postanowienia

 

 • Stajnia zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników[1] poprzez wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z zajęć i innych wydarzeń organizowanych na terenie Stajni oraz do ich ewentualnego wykorzystania, wyłącznie do celów autopromocyjnych (m.in. na portalu Facebook, ulotkach). Każda osoba przebywająca na terenie Stajni akceptuje powyższe uprawnienie Stajni i wyraża na nie zgodę.
 • Szczegóły przetwarzania pozyskiwanych przez Stajnię danych osobowych reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej Stajni.
 • Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec właścicieli koni pensjonatowych oraz osób przez nie upoważnionych do korzystania z będących ich własnością koni, z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych określonych w umowie pensjonatu.
 • Stajnia zastrzega sobie prawo do tworzenia szczególnych regulaminów w ramach organizowanych, zajęć, wydarzeń lub imprez.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa, wzajemnej współpracy i kierowania się dobrem ludzi oraz zwierząt.
 • Stajnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

[1] W rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)